Postup aplikace (Návod k použití)

 


Vrtání

Otvory o průměru 24 mm se vyvrtají horizontálně v odstupech po 110 mm, obvykle v maltovém loži podél zvolené vrstvy, až do hloubky sahající 50 mm od opačné strany zdi. Otvory se pak zaplní tabletami FREEZTEQ. Vnitřní stěny se ošetřují z jedné nebo druhé strany, vnější stěny zpravidla zvnějšku.


Výška aplikace

Zmrazené tablety FREEZTEQ se aplikují do předvrtaných otvorů ve zdi. Otvory se vrtají pouze z jedné strany zdi a vrtají se vodorovně. Vrtání je tak jednodušší a nezatěžuje provoz v prostoru na druhé straně zdi. Pokud se obvodové zdi ošetřují z vnitřní strany, nedochází k poškození fasády. K aplikaci je tedy třeba pouze vrtačka na vyvrtání otvorů o průměru 24 mm a mrazák na zmrazení tablet FREEZTEQu.


Vertikální linie vrtů

Vrtat otvory lze i ve vertikální linii. Toto je nezbytné, pokud je třeba propojit různé úrovně vrtů. Doporučujeme také zhotovit několik vrtů nad sebou kolem zárubní či například oken.

Pro vertikální linii vrtů platí stejná pravidla jako pro horizontální, tj. zejména osová vzdálenost vrtů 110 mm.

Aplikace FREEZTEQu

1
Materiál FREEZTEQ je třeba před aplikací zmrazit. Doporučujeme vložit do mrazáku celou krabici a nevyjímat z ní jednotlivé tablety. Délka mrazení se liší podle výkonu mrazáku a množství tablet, ale je třeba počítat s jedním až několika dny. Doporučujeme mrazit tablety při teplotě – 16 ºC a nižší.
2

Do každého otvoru se musí postupně vložit tři až čtyři dávky materiálu FREEZTEQ.

Tři dávky doporučujeme tam, kde vlhkost stoupá max. do výšky 0,5 m. Pokud vlhkost stoupá výše nebo pokud je zeď viditelně mokrá, je třeba aplikovat 4 dávky.

Každý otvor je třeba ‚rampouchy‘ zcela vyplnit, to znamená že do otvoru dlouhého např. 35 cm je třeba vložit 1¾ tablety. Rampouch je možné zalomit a zbytek vložit do dalšího otvoru, nevzniká tedy žádný odpad. Tablety se aplikují následujícím postupem:

a. Uříznout konec plastikového obalu zmrazené tablety FREEZTEQ pomocí odlamovacího nože. Doporučujeme také obal podélně naříznout.

b. S NASAZENÝMI GUMOVÝMI RUKAVICEMI vyjmout zmrazenou tabletu a vsunout ji do předvrtaného otvoru.

c. Jakmile se tableta rozpustí a vsákne, je možné do stěny vložit další dávku. Standardně se aplikuje jedna dávka denně, interval ale může být delší, např. 1 týden. Prázdné obaly ukládejte do připravené nádoby.

3
V kamenných stěnách z tvrdého kamene se čára aplikace FREEZTEQu volí tak, aby bylo možno vrty co nejsnáze provést. Vrtá se pokud možno do spojovacího materiálu z obou stran zdi tak, aby mezi vrty nebyla větší mezera než 110 mm. Vrty se uvnitř zdi musí křížit nebo přesahovat. I zde je vhodné vést vrty pokud možno vodorovně (sklon max. 15 %).
4
V kamenných stěnách z měkkého kamene, např. opuky či pískovce, lze kameny provrtat a proto volit rovnou linii vrtu. Freezteq je vysoce účinný i na tyto kameny.
5
V kamenných stěnách s dutinou vyplněnou drtí se vrtají otvory o průměru 24 mm z obou stran tak, aby se v drťové výplni překrývaly. Stěny se nevrtají do stejné hloubky jako normálně, ale jen tolik, aby se vrtané díry překrývaly asi o 50 mm. Do těchto otvorů se pak dávkuje čtyřikrát požadovaný počet tablet.
6
V případě, že je zeď velmi mokrá, se může stát, že z otvoru začne vytékat rozmrazená tekutina, jedná se zpravidla o několik kapek. Pro tento případ je dobré mít připraveno trochu vhodného tmelu, např. cihlářské hlíny. Tmelem je třeba vytvořit malou hrázku, ve výšce několika milimetrů, aby se zabránilo tekutině ve vytékání.

Upozornění: Injektážní hmota FREEZTEQ DPC je silně alkalická, proto je nutné při manipulaci s ampulemi používat zejména ochranné gumové rukavice. Jiná rizika z rozlití do okolního prostředí nebo fyzického styku s pokožkou pracovníka jsou snížena na minimum, protože aktivní roztok je v době aplikace do otvorů ve zdivu ve zmrazeném stavu. V případě, že dojde k rozlití kapaliny v době, kdy není zmrzlá, je třeba při čištění postupovat v souladu s informacemi obsaženými v Bezpečnostním listu výrobku. Zejména je třeba používat vhodné ochranné prostředky, tj. gumové rukavice a brýle.


1. Betonová podlaha v úrovni okolního terénu

3. Betonová podlaha pod úrovní okolního terénu

Kompletní postup instalace FREEZTEQu můžete vidět také ve videu níže.

Vyplnění otvorů po aplikaci FREEZTEQu

Otvory lze po aplikaci buď nechat otevřené, nebo je možné je vyplnit. Pro vyplnění lze použít maltu, která nesmí obsahovat vápno, je tedy třeba použít malty na bázi cementu. Je také možné použít například montážní pěnu. Otvor lze buď vyplnit celý, nebo lze pouze vytvořit např. 5 cm ucpávku.


Omítky

Aplikace FREEZTEQu je zpravidla součástí většího sanačního zásahu. Zejména pokud byly omítky nad linií vrtu dlouhodobě vystaveny působení vody a solí, ztratí po vyschnutí soudržnost a je třeba je vyměnit.

Zároveň je třeba ošetřit zeď mezi podlahou a linií vrtu. V případě místností na terénu se jedná o tenký pruh omítky, v případě sklepů je třeba ošetřit celou výšku stěn až po terén.

Podrobné informace o omítkách a systémech, které doporučujeme, aby byl sanační zásah celkově úspěšný, naleznete v části Omítky.

Videonávod a stručná referenční příručka